دسترسی از هر مکان و هر زمانی به میزکار و انجام امور اداری سالیان سال است که دغدغه مدیران و کارکنان سازمانهاست که امروزه با روی کار آمدن اتوماسیون های اداری این امر به جزعی از زندگی حرفه ای کارمندان تبدیل شده است
ادامه مطلب